Windows 10:10.0.14987.1000.rs shell.161205-2202

来自BetaWorld 百科
跳到导航 跳到搜索
14987.1000 rs shell interface 1.png
Windows 10 v1703 10.0.14987.1000.rs_shell.161205-2202
内核版本 10.0
架构 N/A
BIOS 日期 2016/12/6
版本字串 10.0.14987.1000.rs_shell.161205-2202

该版本展示了新的 Cortana UI ,该UI在1803的某些测试版可通过修改注册表得到。

是1803版本Cortana新UI的前身。

图库